Ilmainen toimitus verkkokaupan tilauksilla

Turvalliset ja joustavat maksutavat

10% alennus uutiskirjeen tilaajille

Ostoskori

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Nomart Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 27.6.2018.

Rekisterinpitäjä

Nomart Oy, Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki
y-tunnus 0640922-9

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Anna Kärnä
Nomart Oy, Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki
sähköposti: info@nomart.fi
puhelin: 040 721 2362

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Nomart Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Asiakkaan tai Nomart Oy:n verkkopalvelujen käyttäjän eri yhteyksissä (esim. tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä) Nomart Oy:lle eri yhteyksissä antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

 • Etu- ja sukunimi/-nimet, asiointikieli
 • Yhteystiedot: laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, puhelinumerot
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus (jos kyseessä yritys)
 • Ostoihin liittyvät tiedot: asiakasnumero, ajankohdat, tilatut tuotteet, toimitustapa, tieto maksutavasta, reklamaatiot ja muu asiakasviestintä
 • Asiakkaan tilinumero (vain tilanteissa, joissa asiakkaalle tarvitsee palauttaa rahaa tilille)
 • Asiakaspalvelutiedot, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä (sähköpostit ja puhelut)
 • www-lomakkeilla ja sosiaalisen median palvelujen kautta lähetetyt tiedot
 • asiakastapaamisissa, tarjousten ja sopimusten yhteydessä luovutetut tiedot
 • Markkinointiin liittyvät tiedot: esim. osallistumistiedot kilpailuihin ja tapahtumiin
 • Lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista

Keräämme vain tietoja, joiden käsittely on tarpeen asiakkuuksien hoitamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi eri kanavissa ja markkinointiviestinnän hoitamiseksi. Asiakkaan suostumuksella, siltä osin kun suostumus tarvitaan, rekisteriä voidaan käyttää myös uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja tiedotteiden lähettämistä varten.

Asiakasrekisteriin tallennetaan vähintään ne asiakkaan tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen tai oston yhteydessä. Rekisteriin tallennetaan myös käyttäjän itsensä tai Nomart Oy:n lisäämät tai päivittämät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, Nomart Oy:n järjestelmistä ja palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi. Nomart Oy voi käyttää yhteistyökumppaneita ja tarvittaessa väliaikaisesti siirtää tietoturvallisesti asiakasrekisterin tietoja prosessoitavaksi, ja näissä tapauksissa kolmannen osapuolen haltuun siirretyt tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Yhteistyökumppaneille ei muodostu omaa henkilörekisteriä luovutetuista tiedoista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Nomart Oy ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Nomart Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ajan tai esim. uutiskirjeen tilauksen tai muun palvelun voimassaolon ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös lainsäädännön nimenomaisesti edellyttämä tai lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta johtuva pidempi aika perustuen esimerkiksi takuu- ja kirjanpitovelvoitteisiin. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään järjestelmissä, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla ja palomuurein asianmukaisesti tietoturva-alan yleisten periaatteiden mukaisesti. Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin vain asianomaisilla on pääsy. Asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä Nomart Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävä tätä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kirjallisesti yllä määriteltyyn rekisterin ylläpitäjään. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Vastaamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo Nomart Oy:n käsitelleen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Nomart Oy varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan Nomart Oy:n verkkosivuilla.